Kairos nr 12
Konst, makt och politik
 
 

red. Simon Sheikh
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
130x210 mm. 360 s.
ISBN 978-91-87215-766
Ca-pris 242 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 190 kr.

 
 

Texterna ger en utvidgad förståelse av politisk konst — inte bara som en bestämd genre eller intention, utan tvärtom inbyggd i den representativa formen — och de subjekt och objekt som den iscensätter. Därför har essäer om såväl politisk teori som konstteori och filosofi valts ut. De behandlar begreppen makt och representation inom både det konstnärliga och det politiska; konstens politiska dimension och politikens estetiska dimension. Medan representation i politisk mening oftast hänvisar till någon som representerar andra (som i ett parlament), hänvisar konstnärlig representation till något som representerar något annat. Genom att spegla dessa två idéer om representation i varandra, uppnår vi en bättre forståelse av båda och deras intima, ofta dolda, sammanhang.

Här återfinns centrala essäer av John Beverly, Rosalyn Deutsche, Brian Holmes, Marion von Osten och Hito Steyerl, skrivna utifrån en konstnärlig eller konstteoretisk utgångspunkt. Texterna av Michel Foucault, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe och Jacques Rancière är däremot skrivna från en politisk- filosofisk utgångspunkt. Samtliga essäer kan relateras till tankegångar om konst och produktion av konst, det vill säga till konstnärliga problemställningar beträffande framställningens makt, representationens politik och estetikens politiska funktion. Boken knyter an till de teman som Documenta 12 i Kassel tog upp 2007.

Volymen har redigerats och försetts med en introduktion av Simon Sheikh. I redaktionen ingår Maria Hirvi, Kungl. Konsthögskolan, Dan Karlholm, Institutionen för medier, konst och filosofi vid Södertörns högskola, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.